top of page

Гарантія повернення
 
У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів від дня старта Програми, доступ до якої було надано відповідно до умов Публічного договору:
https://www.proresultat.com/dogovoroferta (далі — Договір), звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів (далі – Заява), за умови виконання Замовником положень п. 3.9 Договору, а саме, 100% оплати Послуги на дату подання Заяви.
 
Заява надсилається Замовником на електронну адресу: info@proresultat.com не пізніше терміну, зазначеного в п.7.8. Договору, в іншому випадку, зобов’язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених в Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинно містити наступну інформацію:
 
1) Копія паспорта Замовника;
2) Спосіб, дата і сума оплати Послуг;
3) Об’єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;
4) Банківські реквізити для повернення коштів.
 
За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання такої Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісій платіжних систем, на карту здійснення оплати.
 
У разі відсутності в Заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.
 
У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.- 5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.
Будь-які претензії, заяви, направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.
При перенесенні навчання в будь-якому з курсів на більш пізній термін (на наступний потік), гарантія повернення грошових коштів анулюється (не діє).

 

Гарантия возврата (рус.)
 
В случае, если качество услуг по каким-либо причинам является для Заказчика ненадлежащим, Исполнитель предоставляет Заказчику право в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня старта Программы, доступ к которой был предоставлен в соответствии с условиями Публичного договора: https://www.proresultat.com/dogovoroferta (далее – Договор), обратиться к Исполнителю с Заявлением о возврате уплаченных средств (далее – Заявление) при условии выполнения Заказчиком положений п. 3.9 Договора, а именно, 100% оплаты Услуги на дату подачи Заявления.
 
Заявление направляется Заказчиком на электронный адрес: info@proresultat.com не позднее срока, указанного в п.7.8. Договора, в противном случае, обязательства по возврату не распространяются на Исполнителя. Ответственность за правильность данных указанных в Заявлении несет Заказчик. Заявление на возврат средств должно содержать следующую информацию:
 
1) Копия паспорта Заказчика;
2) Способ, дата и сумма оплаты Услуг;
3) Объективные причины, по которым Заказчик считает, что предоставлено услуги ненадлежащего качества;
4) Банковские реквизиты для возврата средств.
 
При условии соответствия Заявления на возврат средств требованиям, указанным в п.п. 7.8, 7.9 Договора, Исполнитель осуществляет возврат оплаченных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого Заявления. Возврат средств производится за вычетом комиссии платежных систем, на карту осуществления оплаты.
 
В случае отсутствия в Заявлении на возврат средств информации, указанной в п. 7.9 Договора или предоставления недостоверной информации, Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате средств.
В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договора, средства уплаченные Заказчиком Исполнителю не возвращаются.
 
Любые претензии, заявления, направленные Заказчиком после окончания срока указанного в п. 7.8 Договора, Исполнителем не рассматриваются.
При переносе обучения в любом из курсов на более поздний срок (на следующий поток) гарантия возврата денежных средств аннулируется (не действует). 

bottom of page