top of page

Згода з розсилкою
 

При заповненні форми нашого сайту Ви підтверджуєте згоду з політикою конфіденційності нашої Компанії. Крім того, Ви підтверджуєте Вашу згоду на отримання нами права на обробку Ваших персональних даних за таких обставин:


— Для компаній, які працюють від імені нашої Компанії: Ми можемо співпрацювати зі сторонніми компаніями, які можуть виконувати від нашого імені всі функції, що стосуються підтримки в бізнесі, у зв'язку з цим Вашу особисту інформацію можуть частково розкрити. Таким компаніям, ми висуваємо жорсткі вимоги, в яких йдеться про те, що вони можуть використовувати Ваші особисті дані лише з метою, що обмежується наданням договірних послуг; передача цієї інформації ними заборонена, якщо ситуація не підпадає під договірні вимоги, а саме, не є необхідною для того, щоб надати обумовлені послуги. Функції підтримки бізнесів можуть полягати у видачі виграшів та бонусних призів, у реалізації поданих заявок, у виконанні замовлень, в управлінні системами інформації, а також у проведенні інтерв'ювання наших контрагентів. Також ми обов'язково розкриваємо інформацію (яка є неперсоніфікованою), коли підбираємо собі постачальників.


— Для дочірніх та спільних підприємств: під такими підприємствами ми маємо на увазі організації, в яких пайову участь, більш ніж наполовину, належить нашій Компанії. Під час передачі Ваших даних партнерам по дочірнім, або ж спільним підприємствам, ми забороняємо нашим партнерам розголошувати Ваші особисті дані будь-яким сторонам з метою маркетингу, реклами, а також ми забороняємо використовувати її будь-якими способами, які б суперечили Вашому рішенню. У випадку, якщо Ви зазначили, що не бажаєте, щоб на Ваше ім'я приходили будь-які рекламні або маркетингові матеріали з нашого боку, наша Компанія зобов'язується зберігати конфіденційність Вашої інформації, не передаючи її партнерам, для подальшого використання її з метою маркетингу.


— Для сторінок, які є партнерськими або спільно позиціонованими: Наша Компанія має право на передачу інформації своїм компаніям-партнерам, які спільно з нашою Компанією займаються реалізацією спеціальних пропозицій та заходів щодо просування певного товару на сторінках нашого ресурсу, які ми позиціонуємо спільно з даними партнерами. Якщо сторінка буде запитувати анкетні дані, Вам обов'язково прийде попередження про те, що інформація може бути передана. У свою чергу, наші партнери мають право використовувати будь-яку інформацію, яку Ви надасте, відповідно до власного повідомлення про конфіденційність, яке буде надано Вам для подальшого ознайомлення, при наданні Вами особистої інформації.


— При процесі передачі над підприємством контролю: права на передачу Ваших анкетних даних, у разі продажу (часткової або повної) або трансферу активів нашого підприємства, або самого підприємства, залишаються за нашою Компанією. При процесі передачі над підприємством контролю ви отримаєте повідомлення від нашої Компанії, яке свідчить, що Ви можете відмовити у передачі Вашої особистої інформації. В окремих випадках, при вашій відмові на передачу особистих даних, Ви позбавляєтеся можливості на отримання послуг або продуктів, які раніше вам надавала наша Компанія, від нової організації.


— Для правоохоронних органів: наша Компанія має право на розкриття Ваших особистих даних без Вашої згоди третій стороні в таких цілях: щоб уникнути правопорушення, судової ухвали або нормативно-правового акта; для надання сприяння урядовим розслідуванням; для зміцнення або захисту прав дочірніх підприємств нашої Компанії чи Компанії; а також для надання допомоги у запобіганні шахрайству;

Ви можете у будь-який час здійснити відмову від прийому наших листів, поширення яких здійснюється нашою регулярною розсилкою. Здійснити цю процедуру Вам допоможе спеціальне посилання, яке Ви можете побачити після закінчення будь-якого нашого листа або написати на нашу електронну пошту: info@proresultat.com.


Согласие с рассылкой (РУС)
 
При заполнении формы нашего сайта Вы подтверждаете ваше согласие с политикой конфиденциальности нашей Компании. Кроме того, Вы подтверждаете Ваше согласие на получение нами права на обработку Ваших персональных данных при таких обстоятельствах:

— Для компаний, которые работают от лица нашей Компании: Мы можем сотрудничать с посторонними компаниями, которые могут выполнять от нашего имени все функции, касающиеся поддержки в бизнесе, в связи с этим Вашу личную информацию могут частично раскрыть. Таким компаниям, мы выдвигаем жесткие требования, в которых идет речь о том, что они могут использовать Ваши личные данные лишь в целях, которые ограничиваются представлением договорных услуг; передача данной информации ими запрещена, в случае, если ситуация не подпадает под договорные требования, а именно, не является необходимой для того, чтобы предоставить оговоренные услуги. Функции поддержки бизнесов могут заключаться: в выдаче выигрышей и бонусных призов, в реализации поданных заявок, в выполнении заказов, в управлении системами информации, а также в проведении интервьюирования наших контрагентов. Также, мы в обязательном порядке раскрываем информацию (которая является неперсонифицированной), когда подбираем себе поставщиков.

 
— Для дочерних и совместных предприятий: под такими предприятиями мы подразумеваем организации, в которых долевое участие, более чем наполовину, принадлежит нашей Компании. Во время передачи Ваших данных партнерам по дочерним, либо же совместным предприятиям, мы запрещаем нашим партнёрам разглашать Ваши личные данные каким-либо сторонам в целях маркетинга, рекламы, а также, мы запрещаем использовать её любыми способами, которые бы противоречили Вашему решению. В случае если Вы отметили, что не желаете, чтобы на Ваше имя приходили какие-либо рекламные или маркетинговые материалы с нашей стороны, то наша Компания обязуется сохранять конфиденциальность Вашей информации, не передавая её партнёрам, для дальнейшего использования её в целях маркетинга.

 
— Для страниц, которые являются партнёрскими или совместно позиционируемыми: Наша Компания имеет право на передачу информации своим компаниям-партнёрам, которые совместно с нашей Компанией занимается реализацией специальных предложений и мероприятий, касающихся продвижения определённого товара на страницах нашего ресурса, которые мы позиционируем совместно с данными партнёрами. Если страница будет запрашивать анкетные данные, то Вам в обязательном порядке придет предупреждение о том, что информация может быть передана. В свою очередь, наши партнеры имеют право использовать любую информацию, которую Вы предоставите, в соответствии с собственным уведомлением о конфиденциальности, которое будет представлено Вам для дальнейшего ознакомления, при предоставлении Вами личной информации.

 
— При процессе передачи над предприятием контроля: права на передачу Ваших анкетных данных, в случае продажи (частичной либо полной) или трансфера активов нашего предприятия, либо же самого предприятия, остаются за нашей Компанией. При процессе передачи над предприятием контроля вы получите уведомление от нашей Компании, которое гласит, что Вы можете отказать в передачи Вашей личной информации. В отдельных случаях, при вашем отказе на передачу личных данных, Вы лишаетесь, возможности на получение услуг или же продуктов, которые прежде вам предоставляла наша Компания, от новой организации.

 
— Для правоохранительных органов: наша Компания имеет право на раскрытие Ваших личных данных без Вашего согласия третьей стороне в таких целях: чтобы избежать правонарушения, судового постановления или же нормативно правового акта; для оказания содействия правительственным расследованиям; для укрепления либо защиты прав дочерних предприятий нашей Компании или самой Компании; а также для предоставления помощи в предотвращении мошенничества;

Вы можете в любой время осуществить отказ от приёма наших писем, распространение которых осуществляется нашей регулярной рассылкой. Осуществить данную процедуру Вам поможет специальная ссылка, которую Вы можете увидеть при окончании любого нашего письма или написать на нашу электронную почту: info@proresultat.com.

bottom of page