top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
 

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://www.proresultat.com/dogovoroferta та може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:
1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.3. Виконавець - ФОП Паутова Катерина Олександрівна та ФОП Рубльовська Юлія Олександрівна лиця (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або в інших документах на оплату Послуг.
1.4. Послуги — це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до курсів Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, який забезпечує шифрований голосовий та відео зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж.
1.5. Курс — цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою та структурованих на певну тему, захищених міжнародним та конфіденційної інформації, доступ до яких надається через сайт або веб-сторінку для використання Замовником.
1.6. Онлайн-заняття (вебінар, тренінг) - це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.
1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://proresultat.com, доступ до яких здійснюється через вказану адресу Інтернет.
1.8. Персональне посилання — персональне формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в Інтернеті.


2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.
2.2. Цей Договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.
2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги.
2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.
2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Курсі;
2.5.2. Оплати Замовником послуги у повному обсязі або частково;
2.5.3. Проставлення відповідної позначки «ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови».
2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість Послуг залежить від обраного Курсу та вказується на Сайті Виконавця або вказується в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Курсі.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни на Сайті.
3.3. Замовник здійснює оплату послуг за умов 100% передоплати.
3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може надаватися право оплачувати Послугу частинами.
3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.
3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Курсі.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.8. У разі оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої частини оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні доступу до відповідного Курсу без повернення сплачених коштів.
3.9. Умови Гарантій повернення не поширюються на Замовника, який на момент подання Заяви на повернення сплачених коштів не здійснив повну, 100% оплату Послуги Виконавця.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Курсі.
4.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг (вибраного Курсу) на електронну пошту або в інший спосіб.
4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Курсу) одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням документів, що підтверджують, способом, який зазначений у рахунку на оплату.
4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у Курсі, надсилається Персональне посилання.
4.5. У разі неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися до служби підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: info@proresultat.com.
4.6. Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, який отримав вказане посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.
4.7. Після отримання Персонального посилання, Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікуючі дані.
4.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також усі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, та зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.
4.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
4.10. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не винятково з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, Telegram, Viber тощо.
4.11. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вислови та інша поведінка, яка порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати у разі порушення ним вищевказаних правил.
4.12. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання, з урахуванням забезпечення безпеки даної інформації від несанкціонованого та публічного розповсюдження.
4.13. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраного Курсу у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих внаслідок отримання Послуг, третім особам , і навіть, громадського поширення.
4.14. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, що не залежать від Виконавця.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
Замовник має право:
5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.
5.2. Отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.
5.3. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон та ін.).
5.4. На умовах зазначеного договору за погодженням з Виконавцем один раз перенести одержання Послуги, вартість якої сплачена у повному розмірі, на наступну дату її надання, погоджену Сторонами. У разі такого перенесення повернення коштів за надані послуги можливе лише у разі надання послуг неналежної якості.
5.5. Замовник має всі права споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:
5.6. Оплатити Послуги у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.
5.7. Надати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки на участь у Курсі.

5.8. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту.
5.9. Самостійно та своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, яку він розміщує Виконавцем на Сайті.
5.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо. Виконавця, викладені у курсі.
5.11. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у межах надання Послуг згідно з цим Договором.


Замовнику забороняється:
5.12. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття (вебінару, тренінгу), що проводиться в рамках надання Послуг за цим Договором.
5.13. Копіювати, розповсюджувати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.
5.14. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифрування (переведення аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) або перекладу іншими мовами.
5.15. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.
5.16. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання послуг.
5.17. Передавати та/або надавати доступ до Курсу будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець має право:
6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг з огляду на вимоги чинного законодавства України та умови Договору.
6.2. В односторонньому порядку визначити вартість послуг.
6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів).
6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Курсу, функціональні можливості, інтерфейс Веб-
сторінки в процесі надання Послуги.
6.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Курсу здійснюватиме його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій та надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо-відео записи із зображенням та
(або) голосом Замовника.
6.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.
6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.
6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати отримані відгуки про отримані послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
6.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Курсу без повернення сплачених коштів у таких випадках:
6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.
6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати у разі здійснення оплати у порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.
6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.


6.10. Здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання розсилки.
6.11. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:
6.12. Надати Послуги належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
6.13. Зберігати інформацію та інформацію (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.
6.14. Надавати Замовнику інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання.
6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (дати, розклади трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Telegram, Viber тощо.

 

7. ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА
На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на сайті, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія законодавства, що застосовується. Їхня згадка на сайті або в навчальних матеріалах ФОП Паутова К.О. значить, що вони захищені правами третіх осіб.

Знак для товарів та послуг, а також торгове найменування ProResult зареєстровано та належить ФОП Паутова К.О. Ви не можете використовувати вказаний знак для товарів та послуг без нашої письмової згоди.
 

8. АВТОРСЬКІ ПРАВА
Всі матеріали, розміщені на сайті і інших сайтах проекту, а також матеріали, що надаються в ході надання платних послуг (контент) є об'єктом авторського права. Виняткові права, на використання якого належать ФОП Паутова К.О., незалежно від факту реєстрації та території їх дії.
8.1. Користуючись послугами ФОП Паутова К.О. Замовник отримує право використовувати освітній контент у особистих цілях та досягнення особистих результатів.
8.2. Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті, або наданих вам під час навчання, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується згідно із законом.
8.3. Купівля доступу до навчального контенту “в складчину” або передача облікових даних Замовника для доступу до навчання третім особам заборонено та переслідується згідно із законом.
8.4. Фотозйомка, аудіо-, відеозапис процесу навчання (семінарів, майстер-класів, вебінарів та живих заходів) суворо заборонено. У разі порушення цієї вимоги, Замовника не буде допущено до отримання послуг.

 

Порушення прав
8.5. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародного законодавства, і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
8.6. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності Виконавця (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, або їх поширення; купівля доступу до курсу “в складчину” та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам та ін.), Виконавець має право припинити надання послуг та заблокувати аккаунт порушника, без відшкодування вартості навчання.
8.7. Виконавець має право на свій вибір вимагати від Замовника порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або виплати порушником компенсації у розмірі подвійної плати за правомірне використання об'єктів інтелектуальної власності, за кожний випадок неправомірного використання.
8.8. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації ми будемо змушені звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне переслідування порушника та стягнути грошову компенсацію у примусовому порядку.


9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСОБИ СТОРІН
9.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, бере на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником у ході надання Послуг.
9.2. Виконавець, гарантуючи якість Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.
9.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей та персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.
9.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає сертифікатів, свідоцтв, дипломів державного зразка.
9.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Курсі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).
9.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б завадили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного розповсюдження інформації, яка є власністю Виконавця.
9.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.
9.8. У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин для Замовника є неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня старту Курсу, доступ до якого був наданий відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.
9.9. Заява на повернення коштів надсилається Замовником, за умови відповідності до положень п. 3.9. Договору, на електронну адресу: info@proresultat.com не пізніше строку, зазначеного у п.7.8. Договори, в іншому випадку, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Замовник. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:
9.9.1. Копія паспорта Замовника;
9.9.2. Спосіб, дата та сума оплати Послуг;
9.9.3. Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;
9.9.4. Банківські реквізити повернення коштів.
9.10. За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії компанії 6%, на картку здійснення оплати
9.11. У разі відсутності у Заяві на повернення засобів інформації, зазначеної у п. 9.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.
9.12. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.
9.13. Будь-які претензії, заяви надіслані Замовником після закінчення строку зазначеного у п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.
9.14. При перенесенні навчання у кожному з курсів більш пізній термін (на наступний потік)  гарантія повернення коштів анулюється (не діє).

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.
10.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором у разі:
10.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації для виконання умов Договору, у тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, telegram, viber), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

10.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм через відсутність у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, які надають Замовнику доступ до Послуг, що надаються Виконавцем.
10.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.
10.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, ​​або не у погодженому обсязі.
10.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які мали місце під час авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.
10.7. Замовник самостійно відповідає за будь-які наслідки, у тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.
10.8. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів з урахуванням врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.
10.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ОБСТАВНИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, що настали після набрання чинності Договором і знаходяться поза сферою контролю сторони, що виконує. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, цивільні заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною форс-мажору, що не виконує, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
11.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

12. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
12.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.
12.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що їх оброблює Виконавець, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю для ведення бази персональних даних Замовників.
12.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов'язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.
12.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (зокрема паролі доступу до Курсів), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.
12.5. Замовник зобов'язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.


13. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
13.1. Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі – Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
13.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю.
13.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

14. ІНШІ УМОВИ
14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.
14.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.
14.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
14.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.
14.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є чи стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.
14.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.
14.7. Сторони мають право у будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.


15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Паутова Катерина Олександрівна
ЄДРПОУ: 2821012185,
ІПН: 2821012185
Місце реєстрації: Дніпро, вул.Шмідта 15, кв 91
e-mail: info@proresultat.com
тел.: +38050 4516704


 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) (РУС)

Настоящая оферта адресована любому лицу (неопределенному кругу лиц) (далее «Заказчик») и является публичным предложением Исполнителя заключить договор об оказании услуг, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.proresultat.com/dogovoroferta и может отправляться на электронную почту Заказчика (далее Договор) на следующих условиях:
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Для целей этого Договора термины употребляются в таком значении:
1.1. Акцепт – полное, безусловное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора без каких-либо исключений и/или ограничений и является равносильным заключению двухстороннего письменного Договора.
1.2. Заказчик – лицо, которое совершило Акцепт условий настоящего Договора и становится Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору. Заказчиком может быть любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, которое намерено получить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.3. Исполнитель — ФЛП Паутова Катерина Александровна и ФЛП Рублевская Юлия Александровналица (субъекты предпринимательской деятельности), которые имеют право предоставлять услуги, предусмотренные настоящим Публичным договором (офертой). Наименование Исполнителя указывается в счете или иных документах на оплату Услуг.
1.4. Услуги — это предоставление Исполнителем ограниченного доступа Заказчику к курсам Исполнителя путем использования бесплатного программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую и видео связь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей.
1.5. Курс — целостная сформированная совокупность онлайн занятий (вебинаров, тренингов), электронных версий аудио-, видеозаписей занятий, семинаров, тренингов,  фонограмм, видеограмм, текстовых, аудиовизуальных произведений, связанных между собой и структурированных на определенную тему, защищенных международным законодательством в сфере интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, доступ к которым предоставляется через сайт или веб-страницу для использования Заказчиком.
1.6. Онлайн-занятие (вебинар, тренинг) — это выступление, лекция, речь, которые происходят в режиме реального времени и/или в режиме трансляции их записи с помощью web-технологий путем предоставления Заказчику Персональной ссылки (доступа) на условиях настоящего Договора.
1.7. Сайт — совокупность данных, электронной (цифровой) информации, других объектов авторского права и (или) смежных прав и т.п., связанных между собой и структурированных в пределах адреса https://proresultat.com, доступ к которым осуществляется через указанный адрес сети Интернет.
1.8. Персональная ссылка — персональная формализированная в соответствии со стандартами сети Интернет запись адреса сайта или его части (Веб-страницы), что позволяет Заказчику получить доступ к Сайту в сети Интернет.
 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком услуг в форме договора присоединения.
2.2. Настоящий Договор является публичным договором (далее именуется — Договор), который считается заключенным между Исполнителем, с одной стороны, Заказчиком, с другой, с момента Акцепта последним всех без исключения условий и положений настоящего Договора.
2.3. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
2.4. Действиями, свидетельствующими о согласии соблюдать условия этого Договора является Акцепт Заказчиком условий настоящего Договора.
2.5. Заказчик осуществляет акцепт Договора после ознакомления с его условиями, размещенными на Сайте путем совокупного или отдельного выполнения любого из следующих действий:
2.5.1. Заполнение Заказчиком заявки на участие в Курсе;
2.5.2. Оплаты Заказчиком услуги в полном объеме либо частично;
2.5.3. Проставления соответствующей отметки «ознакомился (-лась) с условиями данного договора и принимаю его условия».
2.6. Перечень и стоимость предоставления Услуг размещены на Сайте.
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг зависит от выбранного Курса и указывается на Сайте Исполнителя или указывается в счете на оплату, которые высылаются Заказчику после заполнения Заявки на участие в Курсе.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг до момента оплаты путем публикации новой цены на Сайте.
3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг на условиях 100% предоплаты.
3.4. По договоренности Сторон Заказчику может быть предоставлено право оплачивать Услугу частями.
3.5. Оплата Услуг Исполнителем означает ознакомление и полное согласие Заказчика с условиями настоящего Договора.
3.6. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя. Способы оплаты выбранной Услуги указываются на Сайте или в счете на оплату, которые высылаются Заказчику после заполнения Заявки на участие в Курсе.
3.7. Услуга считается оплаченной с момента зачисления средств на текущий счет Исполнителя.
3.8. В случае оплаты Услуги частями и невнесения любой из частей оплаты в оговоренный срок, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении доступа к соответствующем Курсе без возврата уплаченных средств.
3.9. Условия Гарантий возврата не распространяются на Заказчика, который на момент подачи Заявления на возврат оплаченных средств не осуществил полной, 100% оплаты Услуги Исполнителя.
 
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Для получения услуг Исполнителя Заказчик заполняет на Сайте Заявку на участие в Курсе.
4.2. В подтверждение Заявки Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг (выбранного Курса) на электронную почту или другим способом.
4.3. Заказчик осуществляет оплату Услуг (Курса) одним из выбранных способов, после чего сообщает Исполнителю о проведении оплаты с предоставлением подтверждающих документов, способом, который указан в счете на оплату.
4.4. После получения Исполнителем подтверждения оплаты, Заказчику на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки на участие в Курсе, направляется Персональная ссылка.
4.5. В случае неполучения в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчиком Персональной ссылки, Заказчик должен обратиться в службу поддержки Исполнителя путем направления письма на электронную почту: info@proresultat.com.
4.6. Персональная ссылка действительна для одного Заказчика, получившего указанную ссылку. Запрещается передача Персональной ссылки третьим лицам.
4.7. После получения Персональной ссылки Заказчик должен заполнить регистрационную форму для доступа к Персональному кабинету, указав необходимые идентифицирующие данные.
4.8. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранение конфиденциальности и безопасности доступа к своему Персональному (Личному) кабинету, а также все действия, происходящие с помощью Персонального (Личного) кабинета, и обязуется безотлагательно сообщать Исполнителя о любом нарушении безопасности Персонального (Личного) кабинета.
4.9. Для получения Услуги Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение надлежащих технических условий для персонального компьютера или другого мобильного устройства.
4.10. Расписание проведения онлайн занятий (вебинаров, тренингов) может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения такой информации одним, но не исключительно, из способов: размещение на веб-странице, отправление сообщения на электронный адрес Заказчика, Telegram, Viber и т.п.
4.11. Во время участия в онлайн занятиях (вебинарах, тренингах) запрещается разжигание межнациональных конфликтов, унижение других участников, тренера, реклама, нецензурные выражения и иное поведение, нарушающее морально-этические нормы и требования действующего законодательства. Исполнитель вправе аннулировать участие Заказчика в онлайн занятиях (вебинарах, тренингах) без возврата полученной оплаты, в случае нарушения им вышеуказанных правил.
4.12. Использование Заказчиком полученных информации и материалов (аудио-, видеозаписей и т.п.) допускается только в личных целях и для личного использования, с учетом обеспечения сохранности данной информации от несанкционированного и\или публичного распространения.
4.13. Исполнитель вправе отказаться от предоставления услуг в одностороннем порядке и аннулировать доступ Заказчика к выбранному Курсу в случае установления фактов передачи Заказчиком Персональной ссылки третьим лицам, распространения информации и материалов (аудио, видео и т.д.), полученных в результате получения Услуг, третьим лицам, а также, публичного распространения.
4.14. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в онлайн занятиях (вебинарах, тренингах), которая возникла по причинам, независящим от Исполнителя.
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
5.1. Получить Услуги на условиях настоящего Договора.
5.2. Получить от Исполнителя информацию о предоставляемых Услугах, условиях их предоставления по телефонам, указанным на Сайте, или направив соответствующий запрос на электронную почту, указанную на Сайте, или через форму обратной связи.
5.3. Входить в Персональный кабинет под своей учетной записью одновременно только с одной точки доступа (персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон  и др.).
5.4. На условиях указанного договора по согласованию с Исполнителем один раз перенести получения Услуги, стоимость которой оплачена в полном размере, на следующую дату ее предоставления, согласованную Сторонами. В случае такого переноса, возврат средств за предоставленные услуги возможен только в случае предоставления услуг ненадлежащего качества.
5.5. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующего данные правоотношения.
 
Заказчик обязуется:
5.6. Оплатить Услуги в полном объеме в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.7. Предоставить достоверную информацию о себе в процессе заполнения заявки на участие в Курсе. Заказчик несет ответственность за достоверность такой информации.
5.8. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудования и каналы связи, обеспечивающие доступ к Сайту.
5.9. Самостоятельно и своевременно знакомиться с информацией о времени, дате, стоимости и условиях предоставления Услуг, которая размещена на Сайте. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии в случае несвоевременного ознакомления или неознакомление с информацией на Сайте. Заказчик принимает на себя всю ответственность за последствия несвоевременного ознакомления или неознакомления с информацией, размещаемой для него Исполнителем на Сайте.
5.10. Выполнять рекомендации, домашние задания, требования и т.п. Исполнителя, изложенные в соответствующем курсе.
5.11. Предоставить Исполнителю актуальную информацию о средствах связи для направления информационных материалов, а также для связи Исполнителя с Заказчиком в рамках оказания Услуг, согласно настоящему Договору.
 
 
Заказчику запрещается:
5.12. Осуществлять в любой форме запись (путем аудио-, видеозаписи, скачивания, скриншоты, фотографирование и других способов хранения информации) он-лайн занятия (вебинара, тренинга), проводимого в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.
5.13. Копировать, распространять любым способом аудио-, видео-, информационные материалы, записи онлайн занятия (вебинара, тренинга), полученные в рамках настоящего Договора.
5.14. Распространять материалы, полученные в рамках указанного Договора путем расшифровки (перевода аудио- и видеоматериалов в текстовый формат) или перевода на другие языки.
5.15. Использовать полученную от Исполнителя информацию, включая (без ограничения) с целью создания подобной и/или конкурентной услуги или сервиса, или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды без предварительного согласования с Исполнителем.
5.16. Допускать распространение недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, тренеров и других лиц, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической, половой, расовой нетерпимости, вражде, войне, изменению государственного устройства стран, информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Украины и нормами Международного права в зависимости от территории предоставления услуг.
5.17. Передавать и/или предоставлять доступ к Курсу любым третьим лицам, а также получать Услуги совместно с третьими лицами.
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель имеет право:
6.1. Самостоятельно определять формы и способы предоставления Услуг, учитывая требования действующего законодательства Украины и условия Договора.
6.2. В одностороннем порядке определить стоимость Услуг.
6.3. Самостоятельно определять/ изменять даты проведения онлайн занятий (вебинаров, тренингов).
6.4. Самостоятельно определять / изменять содержание, продолжительность, количество информации в онлайн занятии (вебинаре, тренинге) в рамках Курса, функциональные возможности, интерфейс Веб-страницы в процессе предоставления Услуги.
6.5. Во время проведения онлайн занятий (вебинаров, тренингов) Курса осуществлять его фотографирование, видео-, аудиозапись и использовать их по своему усмотрению. Заказчик дает свое согласие на осуществление Исполнителем этих действий и предоставляет Исполнителю право обнародовать их путем опубликования на Сайте и в другой способ, сделать доступными неопределенному кругу лиц, распространять, воспроизводить, редактировать и иным образом использовать фотографии, аудио- видео записи с изображением и (или) голосом Заказчика.
6.6. Самостоятельно привлечь к оказанию Услуг третьих лиц, в том числе тренеров.
6.7. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления информации, неполного или неправильного представления информации, Исполнитель вправе приостановить предоставление Услуг по Договору до представления Заказчиком такой информации.
6.8. Проводить анкетирование, опрос Заказчика, в том числе запрашивать полученные отзывы о полученных Услугах, распространять (публиковать или иным образом распространять) результаты анкетирования (опроса) и полученные отзывы о полученных Услугах с соблюдением требований законодательства Украины о защите персональных данных.
6.9. Отказаться от предоставления Услуг или ограничить доступ Исполнителя к Курсу без возврата уплаченных средств в следующих случаях:
6.9.1. Предоставление Заказчиком недостоверной информации.
6.9.2. Несоблюдение Заказчиком сроков и порядка оплаты, в случае осуществления оплаты в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
6.9.3. Нарушение Заказчиком п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договора.
6.10. Осуществлять массовую рассылку информационных сообщений (в том числе рекламных) на электронный адрес Заказчика. При этом такие сообщения должны содержать ссылки для отказа от рассылки, которая позволяет Заказчику самостоятельно отказаться от получения данной рассылки.
6.11. В одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора путем размещения новой редакции Договора на Сайте.
 
Исполнитель обязуется:
6.12. Предоставить Услуги надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6.13. Хранить информацию и сведения (в том числе персональные данные), полученные от Заказчика на выполнение условий настоящего Договора.
6.14. Предоставлять Заказчику информацию о предоставляемых Услугах, условия их предоставления.
6.15. Информировать Заказчика об изменении порядка предоставления Услуг (датах, расписаниях трансляций) путем размещения такой информации одним, но неисключительно, из способов: размещение на веб-странице, отправление сообщения на электронный адрес Заказчика, Telegram, Viber и т.п.


 

7. ТОРГОВАЯ МАРКА
На все названия брендов и товарные знаки, упоминаемые на сайте, включая названия брендов и товарные знаки, принадлежащие третьим лицам, распространяется действие применимого законодательства. Их упоминание на сайте или в обучающих материалах ФЛП Паутова К.А. не означает, что они не защищены правами третьих лиц.
 
Знак для товаров и услуг, а также торговое наименование ProResult зарегистрирован и принадлежит ФЛП Паутова К.А. Вы не можете использовать указанный знак для товаров и услуг без нашего письменного согласия.
 
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Все материалы, размещенные на сайте https://proresultat.com и других сайтах проекта, а также материалы, предоставляемые в ходе оказания платных услуг (контент) являются объектом авторского права. Исключительные права, на использование которого принадлежат ФЛТ Паутова К.А.,  независимо от факта регистрации и территории их действия.
8.1. Пользуясь услугами ФЛП Паутова К.А. Заказчик получает право использовать образовательный контент в личных целях и достижения личных результатов. 
8.2. Копирование, переработка, модификация, полное или частичное использование, публичное воспроизведение и распространение материалов, размещенных на сайте, или предоставляемых вам в ходе обучения, равно как и использование контента в коммерческих целях, без письменного разрешения правообладателя, строго запрещено и преследуется по закону.
8.3. Покупка доступа к обучающему контенту “в складчину” или передача учетных данных Заказчика для доступа к обучению третьим лицам запрещены запрещено и преследуется по закону.
8.4. Фотосъемка, аудио-, видеозапись процесса обучения (семинаров, мастер-классов, вебинаров и живых мероприятий) строго запрещена. В случае нарушения этого требования, Заказчик не будете допущен к получению услуг.
 
Нарушение прав
8.5. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности преследуется в соответствии с законодательством страны оказания услуг и международным законодательством, и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности.
8.6. В случае выявления фактов незаконного использования интеллектуальной собственности Исполнителя (использование бренда; копирования или переработка материалов курса, или их распространение; покупка доступа к курсу “в складчину” и передача учетных данных для доступа к обучению третьим лицам и др.), Исполнитель вправе прекратить оказание услуг и заблокировать аккаунт нарушителя, без возмещения стоимости обучения.
8.7. Исполнитель имеем право по своему выбору требовать от Заказчика нарушителя полного возмещения убытков, причиненных таким нарушением или же выплаты нарушителем компенсации в размере двойной платы за правомерное использование объектов интеллектуальной собственности, за каждый случай неправомерного использования.
8.8. В случае отказа нарушителя от добровольной выплаты компенсации, мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы, инициировать уголовное преследование нарушителя и взыскать денежную компенсацию в принудительном порядке.
 
9. ГАРАНТИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ СТОРОН
9.1. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, принимает на себя риск неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием знаний, умений, навыков, полученных Заказчиком в ходе предоставления Услуг.
9.2. Исполнитель, гарантируя качество предоставляемых Услуг, не предоставляет гарантий на бесперебойность, безопасность, безошибочность и точное соответствие Услуг ожиданиям Заказчика к содержанию Услуг и полученных им результатов.
9.3. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений, навыков, а также получения Заказчиком Услуги определенной прибыли (дохода) с их использованием (реализацией) в определенном, или неопределенном будущем, Исполнитель не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков, зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик, что принимается обеими Сторонами.
9.4. Исполнитель не осуществляет образовательную, преподавательскую или педагогическую деятельность и не предоставляет образовательные услуги, не выдает сертификатов, свидетельств, дипломов государственного образца.
9.5. Соглашаясь с условиями Договора и принимая его условия, Заказчик гарантирует, что указал полные, достоверные и актуальные данные, в том числе персональные данные, при заполнении Заявки на участие в Курсе, введении любых регистрационных данных и осуществлении оплаты и не использует данные других лиц (в том числе персональные данные).
9.6. Заказчик гарантирует, что не намерен осуществлять любые действия, которые помешали бы деловой репутации Исполнителя и / или третьих лиц, связанных договорными отношениями с Исполнителем, или противоречащие законодательству Украины, международным нормам и обычаям делового оборота; его действия направлены на получение услуг и в них не содержится злого умысла, мошеннических намерений, попыток несанкционированного доступа и публичного распространения информации, которая является собственностью Исполнителя.
9.7. Стороны гарантируют, что имеют необходимый объем правоспособности и дееспособности для заключения Договора.
9.8. В случае, если качество услуг по каким-либо причинам является для Заказчика ненадлежащим, Исполнитель предоставляет Заказчику право в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с дня старта Курса, доступ к которой был предоставлен в соответствии с условиями Договора, обратиться к Исполнителю с Заявлением о возврате уплаченных средств.
9.9. Заявление на возврат средств направляется Заказчиком, при условии соответствия положениям п. 3.9. Договора, на электронный адрес: info@proresultat.com не позднее срока, указанного в п.7.8. Договора, в противном случае, обязательство по возврату не распространяются на Исполнителя. Ответственность за правильность данных указанных в Заявлении несет Заказчик. Заявление на возврат средств должно содержать следующую информацию:
9.9.1. Копия паспорта Заказчика;
9.9.2. Способ, дата и сумма оплаты Услуг;
9.9.3. Объективные причины, по которым Заказчик считает, что предоставлено услуги ненадлежащего качества;
9.9.4. Банковские реквизиты для возврата средств.
9.10. При условии соответствия Заявления на возврат средств требованиям, указанным в п.п. 7.8, 7.9 Договора, Исполнитель осуществляет возврат оплаченных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого Заявления. Возврат средств производится за вычетом комиссии компании 6%, на карту осуществления оплаты
9.11. В случае отсутствия в Заявлении на возврат средств информации, указанной в п. 9.9 Договора или предоставление недостоверной информации, Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате средств.
9.12. В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договора, средства уплаченные Заказчиком Исполнителю не возвращаются.
9.13. Любые претензии, заявления направлены Заказчиком после окончания срока указанного в п. 7.8 Договора, Исполнителем не рассматриваются.
9.14. При переносе обучения в любом из курсов на более поздний срок (на следующий поток)  гарантия возврата денежных средств аннулируется (не действует).
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины и положениями Договора.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком услуг по настоящему Договору, в случае:
10.2.1. Предоставления Заказчиком недостоверной информации во исполнение условий Договора, в том числе, но не исключительно, контактной информации (e-mail, telegram, viber), а также непредоставление информации в случае изменения информации, предоставленной ранее;
10.2.2. Заказчик не может получить Услуги по техническим причинам, не зависящим от Исполнителя, в частности, при отсутствии у Заказчика доступа к сети Интернет в результате действий операторов связи, провайдеров, влияния компьютерных вирусов и / или других вредоносных программ, в связи с отсутствием у него необходимых программно-аппаратных средств и/или ненадлежащей оплаты такого доступа.
10.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчику к Услугам, предоставляемых Исполнителем.
10.4. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика, в результате которых был нанесен ущерб другим Заказчикам услуг Исполнителя, как и не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие действий других Заказчиков услуг.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие содержания Услуги ожиданиям Заказчика и /или его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не является основанием считать услуги предоставленными некачественно, или не в согласованном объеме.
10.6. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, имевшие место при авторизации их на Сайте (Веб-странице) от имени Заказчика.
10.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за любые последствия, в том числе за ожидаемые результаты от полученной Услуги.
10.8. Все споры между Сторонами рассматриваются путем переговоров на основе урегулирования конфликта с максимальным учетом интересов Заказчика и Исполнителя.
10.9. В случае, если Стороны не смогут прийти к согласию по спорным вопросам путем переговоров, такие споры подлежат передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Украины.
 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любого из положений Договора, если это является следствием обстоятельств, которые наступили после вступления Договора в силу и находятся вне сферы контроля выполняющей стороны. Такие причины включают стихийное бедствие, экстремальные погодные условия, пожары, войны, забастовки, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты, сбои в работе телефонных сетей общего пользования, электронных каналов связи, а также решения государственных органов и т.д., но не ограничиваются ими (далее — форс-мажор). Период освобождения от ответственности начинается с момента объявления не выполняющей Стороной форс-мажора, что подтверждается соответствующей справкой, заверенной торгово-промышленной палатой или другими доказательствами. Если форс-мажор возник в результате решения государственных органов, Стороны считают, что текст такого решения является достаточным доказательством наступления обстоятельств форс-мажора.
11.2. Обстоятельства форс-мажора автоматически продлевают срок исполнения обязательств на весь период его действия и ликвидации последствий. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны информировать друг друга безотлагательно. Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
 
12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Соглашаясь с условиями Договора и принимая условия Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю однозначное согласие на обработку и использование любых персональных данных, ставших известными Исполнителю в результате предоставления Услуг на условиях настоящего Договора в соответствии с законодательством Украины в сфере защиты персональных данных.
12.2. Обработка персональных данных включает, но не ограничивается, сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптацию, изменение, обновление, использование и распространение (распространение, реализацию, передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных, обрабатываемых Исполнителем, любым лицом, связанным с Исполнителем отношениями контроля с целью ведения базы персональных данных Заказчиков.
12.3. Заказчик соглашается, что Исполнитель не должен получать дополнительного согласия Заказчика для передачи персональных данных Заказчика любому лицу, связанному с Исполнителем отношениями контроля или в рамках договорных отношений.
12.4. Вся информация, которая стала известна Заказчику в связи с получением Услуг от Исполнителя по настоящему Договору (в том числе пароли доступа к Курсам), является конфиденциальной информации и коммерческой тайной Исполнителя.
12.5. Заказчик обязуется не разглашать и не передавать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну Исполнителя для ознакомления и/или использования третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.
 
13. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
13.1. Все онлайн занятия (вебинары, тренинги) в форме выступлений, лекций, выступлений; аудио и видео-практики, аудио- и видео-уроки, записи онлайн трансляций в виде аудиовизуальных произведений, фонограмм и видеограм, фотографические произведения, изображения, статьи и любые другие материалы, полученные Заказчиком на выполнение условий этого Договора (далее — Материалы) являются объектами прав интеллектуальной собственности и подлежат защите.
13.2. Авторские и смежные права на Материалы, к которым предоставляется доступ Заказчику принадлежат Исполнителю.
13.3. Запрещается любым способом копирование, воспроизведение, распространение, исполнение, публичное сообщение, демонстрация, показ, использование, перевод, переработка, адаптация и любые подобные изменения Материалов без предварительного письменного согласия Исполнителя.   
 
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, предусмотренного п. 2.5 Договора и действует до полного исполнения Сторонами условий Договора.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному согласию Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором с соблюдением условий настоящего Договора.
14.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.
14.4. Стороны подтверждают полное и однозначное понимание ими предмета и содержания настоящего Договора, прав и обязанностей каждой Стороны, вытекающих или связанных с выполнением Договора, суть терминов, употребляемых в Договоре, а также соответствие текста Договора намерениям и воле Сторон.
14.5. Если любое положение (часть) Договора является или становится недействительным по любым основаниям, этот факт не влияет на действительность других положений Договора в целом.
14.6. Стороны соглашаются, что к отношениям, возникшим между ними на основании настоящего Договора применяется право Украины.
14.7. Стороны вправе в любой момент заключить этот договор в форме письменного двухстороннего документа.
 
 
15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ФЛП Паутова Катерина Александровна
        ЕГРПОУ: 2821012185,
        ИНН: 2821012185
        Место регистрации:  Днепр, ул.Шмидта 15, кв 91
        e-mail: info@proresultat.com
        тел.: +38050 4516704

bottom of page