top of page

Відмова від відповідальності
 

 

Законодавством України передбачаються випадки, коли Адміністрація Сайту має право відмовитися від надання універсальних гарантій, які мають на увазі з них велику відповідальність щодо використання вмісту цього ресурсу.

Для цього вони публікують певні умови, з якими користувач має бути ознайомлений. Усі можливі суперечки вирішуються за нормами державного права.

Після ознайомлення та згоди з умовами використання ресурсу відвідувач визнає те, що сайт не надає жодних комерційних послуг, а тому щодо нього не застосовуються законодавчі норми щодо захисту прав споживачів.

Іншими словами, користувач повинен погодитись з тим, що приймає всю відповідальність на себе, оскільки сайт її не несе.

Адміністрація Сайту також не причетна до сторін при непрямій, прямій чи іншій шкоді, що сталася через операції з інформацією на цьому сайті або на будь-якому іншому, де розташовані гіперпосилання з нашого ресурсу. Також ми не несемо відповідальності за виникнення таких непередбачених випадків як:

- Зниження продуктивності;
- Припинення господарської діяльності;
- звільнення або переривання трудової активності;
- Залежности;
- Відрахування з навчальних закладів;
- Втрату програм і даних в інформаційних системах;
- При випадках втрачених вигод і т.д.

Такі неприємні випадки часто знаходять місце:

- у зв'язку з проблемою доступу або повної неможливості використання Сайту;
— непрацездатністю, перебоєм, помилкою, дефектом, недоглядом, простоєм у роботі чи затримкою у передачі;
- Комп'ютерним вірусом або системним збоєм.

У цих ситуаціях Адміністрація також звільняється від відповідальності, навіть якщо її повідомили про можливість завданих збитків.


Отказ от ответственности (РУС)

 

Законодательством Украины предусматриваются случаи, когда Администрация Сайта вправе отказаться от предоставления универсальных гарантий, которые подразумевают с их стороны большую ответственность в отношении использования содержимого данного ресурса.

Для этого они публикуют определенные условия, с которыми пользователь должен быть ознакомлен. Все возможные споры разрешаются по нормам государственного права.

После ознакомления и согласия с условиями использования ресурса посетитель признает то, что сайт не оказывает никаких коммерческих услуг, а потому в его отношении не применяются законодательные нормы по защите прав потребителей.

Иными словами, пользователь должен согласиться с тем, что принимает всю ответственность на себя, так как сайт ее не несет.

Администрации Сайта также не причастна в отношении сторон при непрямом, прямом или ином ущербе, происшедшем по причине операций с информацией на этом сайте или на каком-либо другом, где расположены гиперссылки с нашего ресурса. Также мы не несем ответственность при возникновении таких непредвиденных случаев как:

— снижения продуктивности;
— приостановку хозяйственной деятельности;
— увольнения или прерывания трудовой активности;
— зависимости;
— отчисления из учебных учреждений;
— потерю программ и данных в информационных системах;
— при случаях упущенных выгод и т.д.

Такие неприятные случаи часто находят место:

— в связи с проблемой доступа или полной невозможности использования Сайта;
— неработоспособностью, перебоем, ошибкой, дефектом, упущением, простоем в работе или задержкой в передаче;
— компьютерным вирусом или системным сбоем.

В этих ситуациях Администрация также освобождается от ответственности, даже если ее поставили в известность о возможности нанесенного ущерба.

bottom of page